Na een relatief stille periode van ongeveer anderhalf jaar schudden de initiatiefnemers de pers enkele weken geleden opnieuw wakker. Reden? Tonen dat het project nog steeds volop leeft, de evolutie van het project in woord en beeld toelichten, alsook de nieuwe planning bekendmaken.

Pretparken.be had twee jaar geleden een eerste, exclusief interview met ondernemer Jean Gelissen, ondermeer stichter van Attractiepark Toverland. Hierin lichtten we onder andere toe wat het originele concept was en hoe dit geëvolueerd was. Naar aanleiding van de recente publicatie contacteerden we daarom Jean opnieuw voor een vervolginterview. We kregen groen licht en mochten deze keer op de koffie bij de recent aangeworven directeur van ADDVentures, Sjaak de Zeeuw, en projectmanager Jan Smits.

ADDVentures – Directeur Sjaak de Zeeuw

Het project Nature Wonder World behoort binnen de Gelissen Group tot het domein van ADDVentures. ADDVentures houdt zich voornamelijk bezig met concept- en gebiedsontwikkelingen waarbij in overwegende mate sprake is van leisure(activiteiten).

Per 1 juni 2016 staat Sjaak de Zeeuw aan het hoofd van dit bedrijf met als grootste uitdaging het in goede banen leiden van de volgende fasen van het project Nature Wonder World. “Tot 1 juni was ik aan de slag als Tax Partner & Belastingadviseur bij Deloitte. In die hoedanigheid was ik al ongeveer 20 jaar de huisadviseur van Jean Gelissen. Ik ken dus de familie, de bedrijven en de projecten. Zo was ik ook al die jaren nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitbouw van Toverland”. Net door deze band en zijn expertise, alsook omdat Sjaak zelf rotsvast gelooft in het project Nature Wonder World, besloot Jean om Sjaak binnen te halen. “Nature Wonder World is het grootste en meest uitdagende project van ADDVentures en daarom was er in deze fase nood aan een iets zwaardere bezetting.”

Wijzigingen aan het concept van Nature Wonder World

De nieuwe concept art van Nature Wonder World toont meteen aan dat er opnieuw veel gewijzigd is ten opzichte van de vorige versie. Echter, het is verre van een van nul opgebouwde versie. Er wordt wel degelijk veel meegenomen uit de plannen van twee jaar terug qua opzet, maar niet in de eerste fase. Voorts is het een natuurlijke evolutie van de plannen op basis van nieuwe adviezen aangeleverd door BRC Imagination Arts en Leisure Development Partners.

We vroegen aan Sjaak wat nu juist overboord werd geworpen, wat behouden blijft en welke de nieuwe elementen zijn. “Er is besloten om met 3 natuurwonderen te starten – Grand Canyon, Paricutin en Victoria Falls – en de overige natuurwonderen – Mount Everest, Baai van Rio, Noorderlicht en Great Barrier Reef – te behouden maar dan als toekomstige uitbreidingen. De reden hiervoor is dat we sterk willen inzetten op microtheming. Van zodra je het park binnenwandelt, moet je meteen een andere wereld betreden die al je zintuigen prikkelt. Daarom is het advies om de natuurwonderen groots en tot in de puntjes uit te werken, wat natuurlijk hogere investeringsbudgetten vereist. Een belangrijke  toevoeging is het 10000m² grote indoor subtropisch zwembad (ter vergelijking: 2,5x de oppervlakte van PlopsAqua). Dit zal gethemed worden naar het Great Barrier Reef. Dit natuurwonder kan dan in een latere fase doorgetrokken worden in het themapark, zoals in de oorspronkelijke plannen. Een andere toevoeging is een glamping, een luxe camping met 170 plaatsen. De twee hotels die voorzien waren, blijven behouden. Tevens komt er een casino. Deze combinatie moet ervoor zorgen dat het een weersbestendige verblijfsbestemming wordt, dus voor meer dan 1 dag en het ganse jaar geopend.“

In ons interview van twee jaar terug mochten we nog als eerste, exclusief concept arts tonen van wat De Limburg Plaza moest worden. Maar hiervan is in de nieuwe plannen geen sprake meer. In ons telefonisch contact met Jean vroegen we waarom dit idee overboord werd gegooid. “Limburg Plaza is op advies van LDP afgevoerd omdat zij van oordeel zijn dat het geen goed idee is om zaken uit de nabije omgeving na te bouwen, aangezien je moeilijk dezelfde authenticiteit kan bekomen. M.a.w. het gaat z’n effect niet hebben”. Sjaak voegt er tijdens ons gesprek wel aan toe dat het nog steeds een euregionaal project is, waarbij samenwerking met lokale partners en gemeenten wordt nagestreefd. “Zo voorzien we nog steeds de aanwezigheid van een VVV-kantoor en zouden we bijvoorbeeld ticketverkoop kunnen aanbieden van attracties in de ruime omgeving. We beperken ons ook tot twee hotels – wat gezien de verwachte bezoekersstroom van 2,3 miljoen op jaarbasis eerder weinig is – omdat we de hotels in de regio willen laten delen in de business.”

De plaza’s met toegang tot de hotels, retail, dining, casino en waterpark zullen jaarrond open en vrij toegankelijk zijn. Je hoeft dus geen kaartje voor Nature Wonder World te kopen om het waterpark te kunnen bezoeken.

Storyline en attracties

BRC Imagination Arts uit Los Angeles was verantwoordelijk voor het uitwerken van het masterplan. Hierin zijn de inhoudelijke concepten volledig uitgeschreven, alsook de attracties en een unieke, sterke storyline die de rode draad vormen van het themapark.

De story line is ontdekkingsreizen en centraal staan de parkmascottes: Luc van Noort met z’n huisdiertje Mia – een kinkajoe oftewel rolstaartbeer – en tante Zoë. Luc van Noort is een afstammeling van Oliver van Noort, een Nederlandse ontdekkingsreiziger, die als eerste Nederlander rond de wereld voer. “Samen beleven ze alle natuurwonderen in de vorm van ontdekkingsreizen. Zo zal je in het waterpark een gezonken schip van Thomas Cook tegenkomen en in het casino een verloren schat. Hierbij wordt dan extra achtergrondinformatie aangeboden met een historische waarde, bijvoorbeeld in de vorm van een app. De natuurwonderen zelf zullen natuurlijk ook toegelicht worden: Waar bevinden zich de Victoria watervallen bijvoorbeeld? Een stukje geografie en basic facts & figures. Tot slot behouden we het aspect duurzaamheid uit de oorspronkelijke plannen (zie eerste interview). Zo creëren we ook educatieve elementen die interessant kunnen zijn voor scholen e.d. Tevens is dit een makkelijk thema waarin je zover kan gaan als je wil en wat zich goed leent op de langere termijn voor de uitbreidingen.”

Op het attractieaanbod gaan we niet concreet in, want net als twee jaar terug geldt dat dit afhankelijk is van de nieuwe technologieën en interesses die gangbaar zijn op het moment dat er effectief tot bestellen en aankopen moet worden overgegaan. Wat wel verteld wordt, is dat er ongeveer een tiental attracties per themazone zullen zijn en dat er op basis van het huidige plan sowieso een bepaalde capaciteit voorzien wordt. “We werken met categorieën A tot E, waarbij E de hoogste categorie is. Een Rapid River is bijvoorbeeld een E-attractie met een bepaalde capaciteit. Indien zulke attractie die nu voorzien wordt om een of andere reden niet meer gekozen zou worden, dan moet deze dus vervangen worden door een andere E-attractie met minimaal dezelfde capaciteit.” Jan Smits vult verder aan: “Zo concreet is het attractieaanbod al dus wel uitgewerkt. Vorige keer konden we dit nog niet, daarom dat we nu ook zeggen van kijk, dit is de eerste versie van het definitieve ontwerp. Wat niet wegneemt dat de karakters en storyline bijvoorbeeld nog verder zullen evolueren.”

Hospitality Academie

Een ander facet dat Sjaak graag wil toelichten, is het aspect van opleiding. “Iedereen die in Nature Wonder World wil komen werken, zal een opleiding moeten volgen aan een hospitality academie. Hiervoor zullen we in eerste instantie kijken naar een samenwerkingsverband met een van de bestaande onderwijsinstellingen in de regio, alsook met andere bedrijven in de vrijetijdssector, maar sowieso moet er een opleiding komen. Immers, we streven een hoge kwaliteit na, en waar Toverland dit in eigen beheer doet en kan doen omdat het gestaag en organisch groeit, zal Nature Wonder World een maatje groter zijn en zullen dus een paar duizend medewerkers tegelijkertijd opgeleid en aangeworven moeten worden.”

De opleiding zal betaald worden door Nature Wonder World en medewerkers zullen permanent gevormd worden. “Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van terugkomdagen of dergelijke. Het is belangrijk om medewerkers constant te monitoren en gedrag bij te sturen. Bovendien zal naast hospitality ook taal een heel belangrijke rol spelen. Het gros van de medewerkers zal zowel Nederlands, als Engels en Duits moeten kunnen spreken. Personeel zal trouwens ook uit zowel Nederland, als Duitsland als België aangetrokken worden.”

Nieuwe planning

Voor de pretparkfans die al enkele jaren de ontwikkelingen rond het idee van Jean Gelissen volgen, is het natuurlijk lang wachten. Zo is er opnieuw een vertraging van twee jaar te merken tegenover ons eerste interview. Dit zorgt bij vele van deze fans voor een zekere scepsis over de levensvatbaarheid van het project. Zowel Sjaak als Jan benadrukken echter dat het allerbelangrijkste aspect de zorgzaamheid en kwaliteit van het project is, boven de snelheid. “BRC heeft meer tijd nodig gehad om het masterplan uit te werken. Tevens bekijken wij heel kritisch alle documenten, zowel vanuit onze ervaring met Toverland als op basis van advies door derde partijen, zoals Pieter Cornelis, die als wetenschappelijke autoriteit binnen de sector nog steeds als huisadviseur voor ons optreedt. We overleggen vaak, sturen bij, evalueren vervolgens opnieuw en alles wat we doen is maatwerk, elke dag op nieuw. Hierdoor neemt alles meer tijd in beslag dan oorspronkelijk geanticipeerd, maar dan is dat maar zo.”

Fase 1 (verkenning) en fase 2 (masterplan, haalbaarheidsonderzoeken, maatschappelijke kosten- en batenanalyse) zijn nu succesvol afgerond. In fase 3 is het aan EY Montesquieu om een integrale business case op te stellen – een document waarin een integraal overzicht van informatie wordt opgenomen die potentiële investeerders in staat stelt een investeringsbesluit te nemen – en de financierbaarheid te onderzoeken. Deze fase moet einde 2017 afgerond zijn. Indien blijkt dat er voldoende financiering is voor het project, dan volgt in fase 4 de planvorming met een concreet business plan (2018-2019) en kan men beginnen bouwen in 2019 (fase 5). De bouw en realisatie van het resort zou 3 jaar in beslag nemen. Fase 6 is dan de exploitatie, ofwel de opening van het resort, welke dan voor 2022 zou zijn.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de in aanbouw zijnde buitenring in Parkstad Limburg, als alles volgens planning verloopt, voltooid zou moeten zijn tegen 2020. Immers, ook voor de bouwfase is de buitenring van belang omdat grote vrachtwagens en werfmateriaal niet door de dorpskernen kunnen rijden.

Financiering

Daar waar er twee jaar terug sprake was van €530 miljoen voor de realisatie van Nature Wonder World, is het bedrag nu verhoogd naar €727 miljoen, terwijl de oppervlakte van het park nog steeds 85 hectare groot zal zijn. “Dit komt omdat de berekeningsmethode gewijzigd is. Voorheen werd het bedrag berekend op basis van kengetallen uit de industrie, terwijl nu het masterplan van BRC gebruikt werd om concreet te berekenen wat alles zou gaan kosten. En zoals eerder vermeld, willen we sterk inzetten op microtheming, wat natuurlijk hogere kosten met zich meebrengt.”

Qua financiering hebben er al wel enkele verkennende gesprekken plaatsgevonden, maar het traject moet wel degelijk nog officieel opgestart worden. “Daarvoor heb je die integrale business case nodig. Potentiële investeerders willen uiteraard beschikken over alle feiten en cijfers, welke de verschillende scenario’s zijn, alvorens ze een formele beslissing kunnen nemen. Een van onze partners in het consortium is bijvoorbeeld Engie. Gaan zij de volledige energievoorziening voor hun rekening nemen? Zoja, dan moet dit uit onze begroting, maar moeten we wel energie inkopen. Zoneen, welke positie nemen ze dan wel in?”

Gevraagd naar de impact van economische conjunctuur stelt Sjaak dat dit niet meteen een probleem vormt voor een project van zulke grootorde. “Het gaat hier om zulk hoog bedrag, dat we ons niet moeten/kunnen beroepen op traditionele financieringmethoden. En elke conjunctuur heeft z’n voor- en nadelen. In de huidige conjunctuur is een voordeel de lage rentelast. Bovendien is de leisure industrie niet zo conjunctuurgevoelig als andere takken.”

Net zoals vorige keer, maken we van de gelegenheid gebruik om te informeren naar Toverland Finance, een constructie die in 2014 het daglicht zag om via obligaties particulieren de kans te geven te investeren in de nieuwe bobbaan. Ik vroeg de heren of dit initiatief intussen werd geëvalueerd en of deze methode ook toegepast kan worden voor Nature Wonder World. “Zoals toen aangegeven door Jean was de uitgifte een succes en waren we overboekt. We hebben intussen geoordeeld dat dit voor herhaling vatbaar is en de nieuwe uitbreiding van Toverland wordt deels gefinancierd met de uitgifte van nieuwe obligaties. Voor Nature Wonder World komt dit in eerste instantie niet in aanmerking omdat het natuurlijk over veel te lage bedragen gaat tegenover het benodigde kapitaal. Echter, dat neemt niet weg dat we mogelijk op het einde van de rit nog beslissen om obligaties uit te geven indien we merken dat we nog een aantal miljoenen tekort zouden komen, alsook is het een interessante piste voor de toekomstige uitbreidingen.”

Om een hardnekkig misverstand bij vele pretparkfans uit de weg te ruimen, stel ik ter afsluiting nog eens de vraag in welke mate de financiering van dit project en de financiering van de verdere ontwikkeling van Toverland zich tot elkaar verhouden. “Toverland heeft z’n eigen masterplan en eigen financiering en staat volledig los van Nature Wonder World. Het is niet zo dat wanneer het project niet zou doorgaan Jean ineens een grote zak geld ter beschikking heeft om dan maar in Toverland te stoppen en dit meteen groots uit te breiden. Toverland maakt integraal deel uit van de Gelissen Group, daar waar dit bij Nature Wonder World niet het geval zal zijn. Bij dit project maakt Gelissen Group deel uit van een consortium met nog drie andere partijen en zijn er momenteel al 9 samenwerkingspartners betrokken.”

------

Wil je je mening geven over dit ambitieuze project? Op ons forum kan je terecht in ons topic: Nature Wonder World

Tekst: Juan Martínez - Pretparken.be // Foto's: ©2016 Juan Martínez - Pretparken.be, © 2016 ADDVentures

Pretparken.be dankt ook Jan Smits, Projectmanager ADDVentures, voor het aanleveren van de artist impressions en bjikomende gegevens ter aanvulling van het  interview.